Termijn en diensten

TERMIJN EN DIENSTEN

Deze website wordt beheerd door Fabricforever, en op deze site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Fabricforever. Door deze website en haar diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden, inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, beleid en mededelingen waarnaar wordt verwezen of die toegankelijk zijn via hyperlinks. Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Uw gebruik van de site betekent aanvaarding van deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden. De meest actuele versie van de Servicevoorwaarden vindt u op deze pagina. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om periodiek op wijzigingen te controleren. Voortgezet gebruik van de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost door Shopify Inc., dat ons het online e-commerceplatform biedt waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

*DEEL 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN*

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, waarbij de wetten in uw rechtsgebied worden overtreden. Overdracht van wormen, virussen of welke destructieve code dan ook is ten strengste verboden. Schending van deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

*DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN*

We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren. Uw inhoud, met uitzondering van creditcardgegevens, kan ongecodeerd worden overgedragen en kan via verschillende netwerken worden verzonden. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De in deze overeenkomst gebruikte koppen zijn gemakshalve bedoeld en hebben geen invloed op deze Voorwaarden.

*DEEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE*

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet de enige basis vormen voor besluitvorming. Historische informatie is mogelijk niet actueel en wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment te wijzigen.

*DEEL 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN*

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We kunnen de Service zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of stopzetten. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

*DEEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN*

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online verkrijgbaar in beperkte hoeveelheden. We doen ons best om de kleuren en afbeeldingen van producten nauwkeurig weer te geven, maar kunnen de nauwkeurigheid van uw computermonitor niet garanderen. Wij behouden ons het recht voor om de verkoop en hoeveelheden van producten te beperken. Beschrijvingen en prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

*DEEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTUREER- EN ACCOUNTINFORMATIE*

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling te weigeren. U stemt ermee in om actuele en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken. Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

*DEEL 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN*

We kunnen toegang verlenen tot tools van derden waarover we geen controle hebben. Het gebruik van deze hulpmiddelen is op eigen risico.

*DEEL 8 - LINKS NAAR DERDEN*

Bepaalde inhoud, producten en diensten kunnen materiaal van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor materialen of websites van derden.

*DEEL 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN*

Door opmerkingen of ander materiaal in te dienen, verleent u ons het recht om deze te gebruiken, bewerken, kopiëren en distribueren. We kunnen inhoud controleren, bewerken of verwijderen die deze Voorwaarden schendt.

*DEEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE*

Op uw indiening van persoonlijke gegevens is ons Privacybeleid van toepassing.

*DEEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES*

Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in de Dienst. We behouden ons het recht voor om informatie te corrigeren, bestellingen te annuleren en de Service zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken.

*ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK*

Het is u verboden de site te gebruiken voor onwettige doeleinden of om wetten te overtreden. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik te beëindigen wegens schending van deze voorwaarden.

* SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID*

Wij garanderen geen ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze service. Uw gebruik van de dienst is op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, inclusief gederfde winst of gegevens.

*ARTIKEL 14 - VRIJWARING*

U stemt ermee in ons te vrijwaren van eventuele claims van derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Voorwaarden.

* SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID *

Als een bepaling onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling verbroken zonder de geldigheid van andere bepalingen aan te tasten.

* SECTIE 16 - BEËINDIGING *

Beëindiging van deze Voorwaarden kan op elk moment door beide partijen plaatsvinden. Bij niet-naleving kunnen wij de overeenkomst beëindigen. Verplichtingen vóór de beëindiging blijven bestaan.

*ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST*

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen eerdere overeenkomsten.

*ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT*

Op deze Voorwaarden is het recht van toepassing  New Delhi Delhi IN.

* SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN SERVICEVOORWAARDEN *

Wij behouden ons het recht voor om enig deel van deze Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen.

* SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE *

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten worden gestuurd naar fabricforeverindia@gmail.com